返回列表 發帖
感謝
! f/ U1 v. S, J( S' J3 ]
- j0 Y2 ^8 }$ q, `% v6 s斗南陳先生 回購2kg
& C4 m1 @& y) R6 ]高雄王先生 自取200g( g3 g' u; F9 K& s$ ^  p
台中袁先生 購買100g
3 i* H0 q5 ^* k+ x, N( V公館劉先生 購買
400g
& t  `! x; ^7 }) b) E& V溪湖林先生 購買1kg

& e* c* m! `' O  F高雄郭先生 回購1kg

6 h' V/ `& q7 Z! \高雄劉先生 自取1kg
& e$ c, P% j3 S羅東李先生 回購1kg7 b; d, v6 Q: E$ j, t+ p! A
幽靈水族

TOP

感謝
3 K, m5 j: o7 m. v) _* N  m* D* T7 ?9 q2 i/ K6 N0 L! s! h: I7 d
苑裡陳先生 回購1kg- T( M& U$ F7 M- r9 j# M
楠梓林先生 購買200g8 B4 G  w* M) L- W9 U) h
橋頭高先生 購買100g
: e" I) Y  u3 v/ {  Z# Q8 x7 E1 `
小港林先生 回購3kg
4 n0 O/ t2 v5 w7 F學甲高先生 回購200g
幽靈水族

TOP

感謝
/ e6 a5 v9 x+ H' B- f$ ^7 F. \; l: g& `) A0 R
虎尾吳先生 回購1kg6 h& z. F' J) z# \$ x) c
台中林小姐 購買200g
' S1 Y+ J" w' B: p% P湖內吳先生 購買100g
; S) N5 M% M; b3 _$ Y9 Z4 D  x
永和曾先生 回購2kg
, l; E! {! m3 M, }頭份呂先生 回購2kg
' F; _) a( l$ V. O. Q
松山郭先生 購買100g
幽靈水族

TOP

感謝
9 H( G9 |5 r" ]8 y* M9 C
; f/ F6 }2 m7 B6 Y歸仁洪先生 購買1kg  r0 `% }* F+ L7 |0 |* I( P/ R9 }+ R- K
樹林游先生 購買200g
" E' u' |! I% t4 |/ t$ P) X
頭城簡先生 購買1kg
+ L3 |$ @6 b$ x9 x  p三峽廖先生 回購1kg
. A; m! ?; r; H* G0 k( p! r8 U
花蓮許先生 購買500g
2 @: G! e# n2 y* G
台東張先生 回購200g
9 z( j1 m9 Z3 `) }# a' O" h, j路竹蘇先生 回購2kg
: ?- B7 V" s$ B, i9 j
三重劉先生 回購200g
6 B" h' P9 H5 W2 \: a' i淡水黃先生 購買1kg
$ A8 o4 B; {9 k$ t% G
桃園王先生 購買20g
( x7 W% u4 h6 H* c龜山姚先生 購買400:handshake
幽靈水族

TOP

感謝
4 f% d+ w/ a' i" \5 O" Q* |" m% b- d. E. G3 K1 T
高雄賴先生 自取500g$ |8 A* _) ?! b8 \, G$ ~9 i1 I
高雄林先生 自取100g
! s# W, g4 g* [+ A9 B
北市簡先生 購買200g, m# i( r8 K& w2 W) g7 p
社頭黃先生 回購200g

1 d- T) F1 Z' m! E+ S新店王先生 購買200g
3 e6 h8 H5 K* A- l  C- p5 g( C
竹東巫先生 回購500g
4 W( z5 S, G( P高雄陳先生 自取1kg
幽靈水族

TOP

感謝+ B3 _2 a5 e( K; w* K+ i

* H  \7 Z- k$ A9 c高雄林先生 自取1kg
: @1 }3 ?8 s! L3 _板橋蔡先生 購買200g( f% ^5 T1 H  G8 o- S
大甲劉先生 回購2kg
8 |" P0 Q$ o; v1 H
屏市邱先生 購買200g

: Y) {; x' P) x9 _* E歸仁洪先生 購買2kg( A2 n6 v5 x+ u& C; M+ o7 _- i& B$ Z
草屯張小姐 購買2kg
$ b& Y" h% d# Q
玉井李小姐 購買2kg

TOP

感謝
, n) T/ K+ ?5 [$ K1 w% F3 g
9 k' U) T- R" k6 e1 P, i& V大里許先生 購買200g; T$ C2 k, p0 P9 O
萬華陳先生 購買200g
; `$ i/ d/ B; K. y5 f3 {台中何先生 購買1kg
: q8 I* V+ X$ s9 m' T* y( Q新莊許小姐 購買700g

( B/ ~: E/ @% u* e" N
草屯高先生 購買400g; n$ n/ B, E9 _' K
鹽埔巫先生 購買100g
# \; g5 \9 x; i* z! n. e1 G+ e; L* |
北市梁先生 購買400g

TOP

感謝
+ ]8 h2 L  s( U; `
2 _3 ~3 ]  u0 ?  `" N: }8 \& B台南傅先生 購買200g
$ Q2 J7 o5 @2 E) X4 m% L
內湖陳先生 購買1kg
: N! G9 f" S- V: D; o7 u  F7 u烏日林先生 購買1kg
/ m& u0 P; E/ v- R阿蓮翁先生 回購100g
8 r5 M' ]$ U5 V. _) M
新豐阮先生 回購1kg  ?/ ^1 _5 s+ i# S- `, U- n
基隆黃先生 回購200g
! S& l2 z4 x- O4 c
汐止方先生 回購200g: j1 W2 W9 s9 F2 W* h/ J
鳳山盧先生 回購1kg
) p' F9 |: L* L: U
平鎮陳先生 回購1kg

TOP

感謝
& N0 G$ ~6 d  W; e- _8 m( }+ n9 H2 C4 h( x& m+ _
樹林王先生 購買200g
& Z( u+ t' D; M0 f
烏日陳先生 回購8kg" b: r" L: @, T8 k* t6 r+ X
高雄周先生 自取100g' B3 S) M. b- m9 n) n
泰山謝先生 購買100g
4 S3 `: x) |/ u/ j
台南黃先生 購買100g
3 I. ~( F+ v  l' W' t2 r* W  Y, g3 m
高雄郭小姐 自取1kg9 _( k- S3 B0 {8 B+ f6 p" {

TOP

感謝4 ^+ I$ _+ B4 v
) {- u: \, b8 H' E
高雄郭小姐 自取1kg
" z* f4 R7 {, u+ N$ Z潮洲吳先生 回購200g

7 J% b, I$ }: \0 j

TOP

TOP

已私 訊息……

TOP

已私 訊息……
( @# k' {, S" d4 }4 K; Chugowong13 發表於 2019-7-8 21:29

& o6 [/ X' v+ U& t3 \$ I好的...感謝您再次回購

TOP

返回列表